ΑρχικηΣυμμετοχηΠροδιαγραφεςΗμερομηνιες

Προδιαγραφές σύνταξης σύνοψης εργασίας


Περιθώρια σελίδας: 2,5 εκατοστά σε όλες τις πλευρές.

∆ιάστιχο: Μονό.

∆ιάστηµα µεταξύ παραγράφων (πριν και µετά): 0 pt (εκτός Βιβλιογραφίας που είναι πριν και µετά 6pt)

Η έκταση της Σύνοψης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1000 και το πολύ 1500 λέξεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και περίληψη περί τις 90-100 λέξεις στα Ελληνικά (και η αντίστοιχη µετάφραση στα Αγγλικά).
Συνολικά η Σύνοψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες Α4 (συµπεριλαµβανοµένων σχηµάτων, πινάκων, εικόνων, φωτογραφιών κλπ).

Για την προετοιµασία της εργασίας οι συγγραφείς θα πρέπει να ακολουθήσουν το υπόδειγµα εργασίας και τις οδηγίες υποβολής εργασιών αφού πρώτα δημιουργήσουν λογαριασμό, αν δεν έχουν.

Οι εργασίες θα σταλούν προς κρίση και σχολιασµό σε δύο ανεξάρτητους κριτές.

Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα

Τόμος Πρακτικών

ΕΝΕΦΕΤ